ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองแพร่
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเม่น
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเด่นชัย
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลอง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอร้องกวาง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสอง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังชิ้น
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองม่วงไข่


ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอลอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเม่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสอง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอร้องกวาง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังชิ้น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองแพร่
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเม่น
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเด่นชัย
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลอง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอร้องกวาง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสอง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังชิ้น
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองม่วงไข่

---

--
--
--
--
--


หน่วยงาน

แหล่งการเรียนรู้/ศรช

ศศช

ห้องสมุด

ภูมิปัญญา

เครือข่าย


อำเภอเมืองแพร่
สูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
อำเภอลอง
อำเภอร้องกวาง
อำเภอสอง
อำเภอวังชิ้น
อำเภอหนองม่วงไข่

 

-
-
-
-

-

-

จังหวัด
-
1
1
1(เฉลิมราช)
1

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 


สภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่จังหวัดล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยม คล้ายก้นกะทะ

เขตการปกครอง
จังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 691 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 12 เทศบาลตำบล 73 องค์การบริหารส่วนตำบล


ที่

อำเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)

จำนวนตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

1

อำเภอเมืองแพร่

756.07

20

155

2

อำเภอสูงเม่น

374.97

12

109

3

อำเภอเด่นชัย

1,447.30

5

51

4

อำเภอสอง

1,624.52

8

83

5

อำเภอร้องกวาง

631.48

11

92

6

อำเภอลอง

1,616.97

9

89

7

อำเภอวังชิ้น

265.65

7

77

8

อำเภอหนองม่วงใข่

221.71

6

35

รวม

8 อำเภอ

 

78

691

ที่มา : website จังหวัดแพร่


เฉพาะศูนย์ฯ จังหวัด

ข้าราชการครู

ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ครู ศรช.

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลรวมศูนย์ฯอำเภอ

ข้าราชการครู

ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ครู ศรช.

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

ข้าราชการครู

ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ครู ศรช.

20

3

39

11

17

80