ข้อมูลการจัดการศึกษา

หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนใน 17 จังหวัด ภาคเหนือ