ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  กศน. ภาคเหนือ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัด กศน.บนพื้นที่สูง ในรูปแบบ ศศช.  วันที่  7/02/2551
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ นำโดย นางนาถยา วิสุทธิใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ได้จัดให้มีการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กองแผนงาน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน นายวรพจน์ เตียวกุล ผอ. ศนจ.เชียงใหม่ และคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอำเภอและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จากจังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงรายและ ศูนย์ฯ ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 28 คน การประชุมในครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัด กศน.บนพื้นที่สูง ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
ในการนี้ ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ได้ให้แนวคิดในการจัดแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้พอสรุปได้ว่าในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงในรูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) ให้ยังคงหลักการในการจัดการศึกษาเดิมไว้ แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องและทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน นั่นก็คือต้องมีความสมดุลย์กันระหว่างการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามหลักการและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน
จากการประชุมทำให้ได้กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามกลยุทธ์การจัดการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง คือ กลยุทธ์ที่ 1 เจาะลึกลงพื้นที่ แสวงหากลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและวิธีเรียนหลากหลาย มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู มุ่งสู่ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 4 จัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเครือข่ายการทำงาน มุ่งประสานสู่การพัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารมุ่งคุณภาพบริการ โดยได้กำหนดจัดทำรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


สมโภช จันทรคำภู...ถ่ายภาพ
อรวรีย์ ฟองจันทร์...ข่าว
สุดใจ บุตรอากาศ...บรรณาธิการ