ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  กศน.ภาคเหนือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อบรมครูนิเทศก์ ศูนย์ ศศช.ต้นแบบ  วันที่  9/02/2551
รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมครูนิเทศก์ ศศช.ต้นแบบในเขต 7 จังหวัดภาคเหนือ รวม 26 คน โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง โดยมีนายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือเป็นประธาน
นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ประธานเปิดการอบรมกล่าวว่า ครู ศศช.และครูนิเทศก์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน ศศช.ที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหอกระจายข่าว สื่อแผ่นการเรียนรู้ การผลิตแผ่นพับรวมถึงการนำเนื้อหาสาระที่ได้ไปนำเสนอในศูนย์การเรียนในรูปนิทรรศการ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง หวังว่า ครูศศช.และครูนิเทศก์ ที่เข้ารับการอบรมทุกคนจะใช้เวลา 2 วันที่ศูนย์ ฯ ภาคเหนือ ฝึกปฏิบัติและตักตวงความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

นิพนธ์ ณ จันตา...ถ่ายภาพ/ข่าว
ดุษณีย์ เหลี่ยมพันธุ์...บรรณาธิการ
สังวาลย์ ชาญพิชิต...ที่ปรึกษา