ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  ศูนย์ กศน.ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดค่ายกศน.รักษ์ป่าไพศาลี  วันที่  13/03/2552
รายละเอียด
ศูนย์ กศน.ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดค่ายกศน.รักษ์ป่าไพศาลี ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้(ซับสมบรณ์) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้รับรู้ถีงสถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอำเภอไพศาลี ปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและนำทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไปรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ ศึกษาพรรณไม้ พืชสมุนไพร ไฟป่าและการสร้างแนวกันไฟ การสร้างฝายแม้ว และปลูกต้นไม้ โดยมีนายอำเภอไพศาลี(นายเดชา ชมเดช)ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
พิสันต์ พุ่มสนธิ์ ภาพ/ข่าว
คมกริบ ตลับทอง ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์ / ชุตินันท์ ถูกอารมย์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอไพศาลี บรรณาธิการ