ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันหนังสือเด็กแห่งชาติ  วันที่  2/04/2550
รายละเอียด
นายวรพจน์ เตียวกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2550 และวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ทางห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง และห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทั้ง 23 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ขึ้น เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นคุณธรรม นิทรรศการหนังสือน่าอ่านพร้อมกับพบปะพูดคุยถึงหนังสือในดวงใจกับนักอ่านตัวน้อย นิทานหรรษาธรรมะพาเพลิน ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการสอนทำโมบายรับลมร้อน การทำขนมเทียน การทำตุงไส้หมู การตัดตุงพื้นเมือง การทำของเล่นพื้นเมือง การทำตุ๊กตาดินหอม การทำขนมลิ้นหมา การทำตุ๊กตาขึ้เลื่อย การเล่นหุ่นมือ การแกะสลักผลไม้ และการทำโคมไฟแฮนด์เมด นอกจากนี้ยังจัดบริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรีอีกด้วย
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า ในส่วนของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จะจัดตลอดเดือนเมษายน ส่วนห้องสมุดประชาชนจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง จัดช่วงระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2550 จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รัชนี สมบูรณ์ ข่าว
ศศิธร ไชยชนะ ภาพ
วรพจน์ เตียวกุล บรรณาธิการ