ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  กศน. บรรพตพิสัย เข้าร่วมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และทศวรรษแห่งการอ่าน  วันที่  14/09/2553
รายละเอียด
กศน.อำเภอบรรพตพิสัย นำโดย นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วม โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และทศวรรษแห่งการอ่าน ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2553 โดยมี นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่ ร.ต.โสภณ วันวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์(ตึกปรีดาครูสามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ออก เขียนได้ เห็นความสำคัญของการศึกษาและใช้ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบภาพ ในส่วนของศูนย์ กศน. อำเภอบรรพพิสัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการเล่านิทานประกอบภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอบรรพตพิสัยได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีเด่น และ นางสาวรัชดาวรรณ อังชัญ ครู กศน. ตำบลอ่างทอง ได้รับรางวัล ครู กศน.ตำบลดีเด่น นายชูชาติ มีศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลหูกวางได้รับรางวัลเครือข่ายดีเด่น และ กศน.ตำบลบางแก้ว ได้รับรางวัล กศน.ตำบลดีเด่น โดยมีนายสมควร โอบอ้อม สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้มอบรางวัล

สุจิตรา รังศรี/ข่าว
อมรพรรณ เรืองขำ/ถ่ายภาพ
คมกริบ ตลับทอง/ชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ/บรรณาธิการ