ส่วนแสดงข่าวสารและข้อมูล

ออกจากระบบ


เรื่อง  กศน.อำเภอพิชัย” กศน.ตำบลท่ามะเฟือง”นิเทศการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจริยะ”  วันที่  2/06/2556
รายละเอียด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กศน.อำเภอพิชัยมอบหมายให้ครูกฤศณา พิพัฒน์ศักดากรและครูนพดล แก้วทองมา ครู กศน.ตำบล.ท่ามะเฟือง นิเทศติดตามการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะหมู่ที่ 2 ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้นำนักศึกษา อสม. คัดกรองตรวจวัดความดัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
นพดล แก้วทองมา ครู กศน.ตำบล.ท่ามะเฟือง / ภาพ
กฤศณา พิพัฒน์ศักดากร ครูกศน.ตำบล.ท่ามะเฟือง / ข่าว
วิชรัช บุณโยประการ ผอ.กศน.อำเภอพิชัย / บรรณาธิการ